Публична покана за доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Елин Пелин“ ЕООД, открита с Решение № 645 от 04.09.2014г. Срок на валидност на поканата :12.09.2014г.

 

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи

Документи за кандидатстване по обществена поръчка с предмет „Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи“

 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИ:

Дата: 15/07/2014

Час:   16:00

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болнична кухня на МБАЛ Елин Пелин ЕООД

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на болнична кухня на МБАЛ Елин Пелин ЕООД” в гр.Елин Пелин, ул. „Здравец” №15

Заповед

Доставка на хранителни продукти

Доставка на необходимите количества хранителни продукти за нуждите на МБАЛ – Елин Пелин.

Доставка на хранителни продукти

(Няма заглавие)

(Няма заглавие)

(Няма заглавие)

(Няма заглавие)

(Няма заглавие)