Публична покана за доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ Елин Пелин“ ЕООД, открита с Решение № 645 от 04.09.2014г. Срок на валидност на поканата :12.09.2014г.