Структура

СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура

Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативен блокДиагностично-консултативен блок

Стационарен блок

Стационарен блокСтационарен блокСтационарен блокСтационарен блок

Аптека

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена поликита на болницата. Аптеката има за цел да информира …

Административно-стопански блок

Състои се от: – Икономическо и информационно звено – Администрация; – Счетоводство; – Канцелария Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Изградена е  информационна система за цялото болнично заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението …