Връщане към Диагностично-консултативен блок

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория.
Извършват се следните групи изследвания:

– Хематологични;
– Кръвосъсирване и фибринолиза;
– Клинично-химични;
– Урина;
– Ликворна диагностика;
– Високоспециализирани изследвания;
– Вирусологични, серологични и други изследвания.

Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършваните изследвания.
Клинична лаборатория е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”

Началник лаборатория – д-р Кирилка Райкова
GSM:0884041936