За пациента

Съгласно чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване – здравно неосигуреното лице заплаща оказаната медицинска помощ до датата на възстановяване на здравноосигурителните си права, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи. Сумата заплатена за ден болничен престой се определя от цената на съответната клинична пътека, разделена на минималния болничен престой на същата.

Харта на пациента

1. Пациентът има право на достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата на добрата медицинска практика.
2. Пациентът има право да бъде информиран за обема на медицинската помощ и видовете медицински услуги, за правилата, условията, реда и времевия график за получаването им.
3. Пациентът има право да бъде лекуван само с негово съгласие, включително и да откаже лечение /информирано съгласие /.
4. Пациентът има право болницата да съхрани и опази тайната на болестта му и лечението.
5. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар.
6. Пациентът има право да учасва във вземане на решения, свързани с диагностично-лечебния процес, както и да бъде информиран за възможните рискове.
7. Пациентът има право при поискване и на второ мнение от друг лекар от същото лечебно заведение.
8. Пациентът има право да бъде посещаван в лечебното заведение, да приема или да отказва приемането на посетители по време на престоя в лечебното заведение.
9. Пациентът има право да бъде защитен от физическо насилие или принуда.
10. Пациентът има право на медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояние на безпомощност или в края на живота с оглед запазване на неговото достойнство.

Лица освободени от такса

Чл. 37, ал.3 от ЗЗО (3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 …