Лица, освободени от такса

Чл. 37, ал.3 от ЗЗО

(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2009 г.) От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

*************************************************************************************************

НРД 2011 за медицински дейности

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.3на ЗЗО

От потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

І.Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
 

A15.0

A15.2

Туберкулоза на дихателните органи потвърдена бактериологично и хистологично с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с призната инвалидност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена  хистологично призната инвалидност

A18.0

M49.0

Туберкулоза на гръбначния стълб с призната инвалидност
A18.0

M01.1

Туберкулоза на тазобедрената става с призната инвалидност
A18.0 M01.1 Туберкулоза на колянната става с призната инвалидност
A18.0 M90.0 Туберколоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с призната инвалидност

ІІ.            Вродени аномалии:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Q.03 Вродена хидроцефалия
Q04.6

Q04.8

Q04.5

Q04.9

Други вродени аномалии на мозъка – вроденимозъчни кистимакрогирия, мегаленцефалия, вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/
Q11.0 Q11.1

Q11.2

Анофталм /Киста на очната ябълка/с призната инвалидност

Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/с призната инвалидност

Микрофталм /криптофталм/с призната инвалидност

 

Q12.0

Q12.3

Q12.4

Вродена аномалии на лещата

Вродена катарактас призната инвалидност

Вродена афакия с призната инвалидност

Сферофакияс призната инвалидност

 

Q16.5

Q16.4

Q16.3

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с призната инвалидност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт/с призната инвалидност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ/с призната инвалидност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици/с призната инвалидност

Q20.0 Общ артериален трункус
 

Q20.3

Q20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите

Дискордантнопредсърднокамерносвързване

Q21.3 Тетралогия на Fallot
 

Q21.8

Q21.0

Q21.2

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Други вродени аномалии на сърдечната преграда

Междукамеренсепталендефект

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.1 Междупредсърден септален дефект с призната инвалидност
Q21.2 Предсърднокамеренсепталендефектс призната инвалидност
Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
 

Q22.0

Q22.2

Q22.1

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа  –атрезия,инсуфициенция и стеноза спризната инвалидност

Атрезия на клапата на белодробната артерияс призната инвалидност

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерияс призната инвалидност

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерияс призната инвалидност

Q22.8

Q22.4

Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа

Вроденастенозанатрикуспидалнатаклапа

Q22.5 АномалиянаEbsteinс призната инвалидност
Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа с призната инвалидност
Q23.1 Вроденаинсуфициенциянааортнатаклапас призната инвалидност
Q23.2 Вродена митрална стеноза с призната инвалидност
Q23.3 Вроденамитралнаинсуфициенцияс призната инвалидност
Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце
 

Q24.0

Q24.3

Q24.5

Q24.6

Q24.8

Други вродени аномалии на сърцето с призната инвалидност

Dextrocardiaс призната инвалидност

Белодробнаинфундибуларнастенозас призната инвалидност

Аномалиянакоронарнитесъдовес призната инвалидност

Вроденсърдеченблокс призната инвалидност

Другиуточненивроденианомалиинасърцетос призната инвалидност

 

Q25.1

Q25.3

Вродени аномалии на големите артерии

Коарктация на аортата

Стеноза на аортата

Q25.4 Други вродени аномалии на аортата
Q25.0 Отворенductus arteriosus
 

Q25.5

Q25.6

Q25.7

Вродени аномалии на големите артерииспризнатаинвалидност

Атрезиянабелодробнатаартерияс призната инвалидност

Стенозанабелодробнатаартерияс призната инвалидност

Други вродени аномалии на белодробната артерияс призната инвалидност

Q26 Вродени аномалии на големите вени с призната инвалидност
 

Q27.3

Q27.8

Q27.9

Други вродени аномалии на периферната съдова системаспризнатаинвалидност

Перифернаартериовенознааномалияспризнатаинвалидност

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова системас призната инвалидност

Вроденааномалиянаперифернатасъдовасистема, неуточненаспризнатаинвалидност

 

Q28.2

Q28.3

Q28.8

Други вродени аномалии на системата на кръвообращението спризнатаинвалидност

Артериовенознааномалиянацеребралнисъдовеспризнатаинвалидност

Другивроденианомалиинацеребралнисъдовеспризнатаинвалидност

Други уточнени вродени аномалии на системата на кръвообращениетоспризнатаинвалидност

Q33.0 Вроденабелодробнакистозаспризнатаинвалидност
 

Q33.3

Q33.6

Вродени аномалии на белия дробспризнатаинвалидност

Агенезия на белия дробспризнатаинвалидност

Хипоплазия и дисплазия на белия дробс призната инвалидност

Q33.4 Вроденабронхиектазияспризнатаинвалидност
Q61; N18 Кистозна болест на бъбрека с ХБН
 

Q78.0

Други остеохондродисплазии

Osteogenesis imperfecta

Q90 Синдром на Down
Q91 Синдром на Edwardи синдром на Patau
Q93 Монозомии и делеции на автозоми, некласифицирани другаде

ІІІ.           Ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
E10.2 N08.3 –  Е14.2N08.3 Захарен диабет с бъбречни усложнения
E10.3

H36.0 -Е14.3H36.0

Захарен диабет с очни усложнения
E10.4

G63.2-Е14.4

G63.2

Захарен диабет с неврологични усложнения
E10.5

Е14.5

Захарен диабет с периферни съдови усложнения
E20 Хипопаратиреоидизъм
Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде
Е23.2 Безвкусен диабет
E72.0 Разстройства на транспортирането на аминокиселини – болест на Hartnup, цистиноза, цистинурия, синдром на Fanconi
E70.0

E70.1

Класическа фенилкетонурия

Други видове хиперфенилаланинемии

E84 Кистозна фиброза
 

E80.0

E80.1

E80.2

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина

Наследствена еритропоетична порфирия

Порфирия кутанеа тарда

Други порфирии

E85 Амилоидоза

ІV.          Заболявания на сърдечно-съдовата система:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
I05

I05.0

I05.1

I05.2

I05.8

I05.9

Ревматични болестина митралната клапа

Митрална стеноза

Ревматична митрална инсуфициенция

Митрална стеноза и инсуфициенция

Други болести на митралната клапа

Болест на митралната клапа, неуточнена

I06

I06.0

I06.1

I06.2

I06.8

I06.9

Ревматични болести на аортната клапас призната инвалидност

Ревматична аортна стенозас призната инвалидност

Ревматична аортна инсуфициенцияс призната инвалидност

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенцияс призната инвалидност

Други ревматични болести на аортната клапас призната инвалидност

Ревматична болест на аортната клапа, неуточненас призната инвалидност

I08.0 Съчетанозасяганенамитралнатаиаортнатаклапис призната инвалидност
I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапас призната инвалидност
I11

I12

I13

I15

Хипертонична болест на сърцетос призната инвалидност

Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест]с призната инвалидност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрекс призната инвалидност

Вторична хипертонияс призната инвалидност

I21 Остър инфаркт на миокардас призната инвалидност
I25.2 Стар инфаркт на миокардас призната инвалидност
I25.3 Сърдечна аневризмас призната инвалидност
I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточненас призната инвалидност
I27.0 Първична белодробна хипетонияс призната инвалидност
I42 Кардиомиопатияс призната инвалидност
I50.0 Застойна сърдечна недостатъчностс призната инвалидност
I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизливс призната инвалидност
I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизливс призната инвалидност
I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести с призната инвалидност
 

I69.2

I69.3

I69.4

Последици от мозъчно-съдова болест с призната инвалидност

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизливс призната инвалидност

Последици от мозъчен инфарктс призната инвалидност

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъкас призната инвалидност

I67 Други мозъчно-съдови болестис призната инвалидност

V.           Заболявания на дихателната система

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
J45 Астмас призната инвалидност
J47 Бронхиектатична болестс призната инвалидност
J67 Хиперсензитивен пневмонит, предизвикан от органична прахс призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J44 Друга хронична обструктивна белодробна болестс призната инвалидност
J60 Пневмокониоза на въглекопачитес призната инвалидност и доказанопрофесионално заболяване
J61 Пневмокониоза, причинена от азбест и други минерални веществас призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J62.8 Пневмокониоза, причинена от друга прах, съдържаща силицийс призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J63 Пневмокониоза, причинена от друга неорганична прахс призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J69.4 Химични респираторни състояния, причинени от  химични вещества, газове, дим и парис призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J69.1 Пневмонит, причинен от вдишване на масла и есенции с призната инвалидност и доказано професионално заболяване
J84.1 Други интерстициални белодробни болести с фиброза с призната инвалидност

VІ.          Заболявания на храносмилателната система

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
K50 Болест на Crohn [регионарен ентерит]с призната инвалидност
K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколитс призната инвалидност
К71.7 Токсично увреждане на черния дроб с фиброза и цироза на черния дробс призната инвалидност

VІІ.         Бъбречни заболявания:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
N18 Хроничнабъбречнанедостатъчностс призната инвалидност

VІІІ.        Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането:

ІХ.          Заболявания на кръвта и кръвотворните органи:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
D61.0 Конституционална  апластична анемия
D66

D67

D68

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IХ

Други нарушения на кръвосъсирването

Х.           Психични заболявания:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
F25 Шизоафективни разстройства
F30-F39 Разстройства на настроението [афективни разстройства]
F22.0 Налудно разстройство
F71 Умерена умствена изостаналост
F72 Тежка умствена изостаналост
F73 Дълбока умствена изостаналост

ХІ.          Болести на нервната система:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
G30 Болест на Alzheimer
G20 Болест на Parkinson
G25 Други екстрапирамидни и двигателни нарушения
G11 Наследствена атаксия
G12 Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми
G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия
G35 Множествена склероза
G81 Хемиплегия
G80 Детска церебрална парализа
G83 Другипаралитичинисиндроми
G40 Епилепсия
G70.0 Myasthenia gravis

ХІІ.         Болести на сетивните органи:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
H54.0 Слепота на двете очи
H54.1 Слепота на едното око, намалено зрение на другото
H90 Глухота

ХІІІ.        Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
M32 Дисеминиранlupus erythematodes
M34 Системна склероза
 

М05.3

I52.8

М05.3

I39.

М05.3

I41.8

М05.3

G73.7

М05.3

I32.8

М05.3

G63.6

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системис призната инвалидност

Ревматоиден(-на):

Кардит с призната инвалидност

Ендокардитс призната инвалидност

Миокардит с призната инвалидност

Миопатия с призната инвалидност

Перикардит с призната инвалидност

Полиневропатия с призната инвалидност

M45 Анкилозиращ спондилит
M46.2/0-9/

M86.3

М86.4

М86.5

М86.6

Остеомиелит на гръбначния стълбс призната инвалидност

Мултиплен хроничен остеомиелитс призната инвалидност

Хроничен остеомиелит с фистулас призната инвалидност

Други хронични хематогенни остеомиелитис призната инвалидност

Други хронични остеомиелитис призната инвалидност

ХІV.       Болни с органна трансплантация и изкуствени отвори:

Код по МКБ-10 НАИМЕНОВАНИЕ
Z94 Наличие на трансплантирани органи или тъкани
Z43 Грижа за изкуствени отвори

ХV.Всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97.

ХVІ.       ЗЗОЛ, страдащи от заболявания с над 71 % намалена работоспособност.