Аптека

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Има изградена локална компютърна мрежа.

Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена поликита на болницата.
Аптеката има за цел да информира за разрешените за употреба лекарствени продукти и форми, за промени в номенклатурата, за синоними, аналози, за срокове на годност, настъпили промени в лекарствените форми, начина на съхранение, реда на предписване, временно липсващи и новополучени лекарствени продукти.

Управител аптека – м.ф. ТАТЯНА ТЕНЕВА
Пом. фармацевт – Павлина АТАНАСОВА
тел.: 0725/ 601 53, вътр. 267